[Translate]Repurchase of shares

Informatie bekendgemaakt overeenkomstig de circulaire CBFA_2009_24 van 11 juni 2009

1. Machtigingen

a. Algemeen

Sinds meerdere jaren verleent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders machtiging aan de Raad van Bestuur van de Etn.Fr. Colruyt N.V. om eigen aandelen te verwerven. Deze verwervingen van aandelen gebeuren overeenkomstig artikel 620 van het wetboek van vennootschappen dat per 1 januari 2009 werd gewijzigd alsook overeenkomstig de artikelen 205 tot 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001, zoals gewijzigd door een koninklijk besluit van 26 april 2009. De voornaamste wijzigingen betreffen het verlengen van de geldigheidsduur van de toestemming tot verkrijging van eigen aandelen door de Algemene Vergadering naar 5 jaar, het verhogen van de aankoopgrens tot maximum 20% van het totaal aantal uitgegeven aandelen alsook de wijze van publicatie van dergelijke verrichtingen.

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 oktober 2014 heeft beslist vermelde machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen voor een periode van 5 jaar.

De Raad van Bestuur heeft reeds meerdere malen gebruik gemaakt van de haar verleende machtiging door het afsluiten van inkoopovereenkomsten met financiële instellingen ter verwerving van eigen aandelen van de vennootschap. De Raad van Bestuur machtigt de Voorzitter en de CFO van de vennootschap binnen welke uitvoeringsmodaliteiten de eigen aandelen kunnen worden ingekocht.

Overeenkomstig artikel 622 §1 van het Wetboek van Vennootschappen zijn de stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of deelbewijzen, die de vennootschap of de dochterondernemingen bezitten, geschorst.

b. Inkoopprogramma eigen aandelen van EUR 350 miljoen, dd. 27/09/2017

De Raad van Bestuur van Colruyt Group heeft op 27 september 2017 de lancering van een programma voor inkoop van eigen aandelen goedgekeurd. Onder dit programma zal Colruyt Group eigen aandelen inkopen ten belope van een maximaal bedrag van EUR 350 miljoen. Het inkoopprogramma start op 2 oktober 2017 en heeft een voorziene looptijd van 2 jaar. Het doel van het inkoopprogramma is de overtollige geldmiddelen van de vennootschap reduceren en het kapitaal verminderen, door aandelen die via het inkoopprogramma worden verworven geheel of gedeeltelijk te vernietigen. De inkopen zullen gebeuren conform de geldende wetten en regelgevingen en kaderen binnen het mandaat verleend door de Buitengewone Algemene Vergadering van 14 oktober 2014. Het programma zal voornamelijk worden uitgevoerd door een onafhankelijke tussenpersoon met een discretionair mandaat, waardoor de inkopen zowel in open als in gesloten periodes zullen kunnen plaatsvinden. Colruyt Group zal, voor zover van toepassing, elke dinsdag informatie verschaffen omtrent de uitgevoerde inkooptransacties.

2. Rapporteringsplicht

Overeenkomstig artikel 207 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001, zoals gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 26 april 2009, dient de informatie over uitgevoerde inkoopverrichtingen uiterlijk op de zevende beursdag volgend op de datum van uitvoering van de verrichting worden openbaar gemaakt en gelijktijdig worden meegedeeld aan de FMSA. De inkoop van eigen aandelen door de vennootschap wordt openbaar gemaakt door middel van een persbericht.

Klik hier voor een overzicht van de inkopen eigen aandelen sinds 1 juli 2009.

Klik hier voor een overzicht van de persberichten aangaande de inkopen van eigen aandelen.