Gebruik van antibiotica in de varkensteelt: een eerste bemoedigend rapport voor Colruyt Group

Colruyt Group heeft zijn eerste volledige rapport gekregen van het AB-register, het platform ontwikkeld door Belpork vzw met het oog op een duurzamer gebruik van antibiotica in de varkensteelt. De conclusies zijn bemoedigend, zowel op vlak van rapportering van de gegevens, als wat de kwantitatieve en kwalitatieve analyse betreft van het antibioticagebruik bij veestapels die het kwaliteitssysteem van Colruyt volgen. Zo gebruiken die gevoelig minder actieve bestanddelen dan gemiddeld. In 2015 besliste Colruyt Group om de aanbevelingen van AMCRA* op te nemen in zijn lastenboek, om zo tegen 2020 het verbruik van antibiotica in de varkensteelt te verminderen. Tezelfdertijd sloot de groep zich aan bij het AB-register om de kwekers te sensibiliseren en te zorgen voor een permanente controle en opvolging van dit verbruik. Met dit engagement werkt de groep, samen met zijn leveranciers, aan een doordacht gebruik van antibiotica.

 

Het AB-register

Het "AB-register" werd ontwikkeld op initiatief van Belpork vzw en wil het antibioticagebruik van Belgische varkenstelers, die aangesloten zijn bij erkende kwaliteitssystemen (Certus, CodiplanPlus, Colruyt), inventariseren om tot een duurzaam antibioticabeleid te komen. Om de gegevens van het AB-register wetenschappelijk te verwerken, doet Belpork vzw een beroep op AMCRA*, het kenniscentrum gespecialiseerd in antibioticagebruik en bacteriële resistentie bij dieren. De individuele registratie en rapportering over het antibioticagebruik is een maatregel om de producenten te sensibiliseren. Producenten die lid zijn van dit register krijgen opvolging en begeleiding op vlak van hun antibioticaverbruik.

 

Bemoedigende resultaten

Sinds de aansluiting van Colruyt bij het AB-register in september 2015 is het aantal veestapels die het Colruyt-kwaliteitssysteem volgen, gestegen van 227 naar 238 op 1 januari 2017. 74 % daarvan voldoet aan de criteria waardoor ze worden opgenomen in de evaluatie en analyse.

Op kwantitatief vlak toont het rapport het goede gedrag van onze kwekers, die gemiddeld minder antibiotica gebruiken dan de andere kwekers die lid zijn van het register. Het verschil is vooral significant bij niet-gespeende biggetjes en bij mestvarkens.

Op kwalitatief vlak blijkt ook dat het gebruik van antibiotica van de 3de en 4de generatie, de meest kritieke in de strijd tegen de antibioticaresistentie bij de mens, sterk gedaald is in vergelijking met 2015. Onze kwekers gebruiken die momenteel 0,9 % van de behandelingsdagen, tegenover 2 % bij veestapels die niet aangesloten zijn bij Colruyt. We stellen ook vast dat er een globale daling is van het gebruik van actieve bestanddelen die deel uitmaken van de "rode" producten in de classificatie van AMCRA**.

Professor Jeroen Dewulf, Voorzitter van AMCRA noemt deze resultaten bemoedigend: “Het is goed dat bedrijven zoals Colruyt Group het voortouw nemen en samen met hun leveranciers werken aan een reductie van het antibioticumgebruik. Op die manier dragen ze bij tot de realisatie van de AMCRA objectieven.”

 

Evolutief lastenboek

Het is niet de eerste keer dat Colruyt Group maatregelen neemt op vlak van het antibioticagebruik in de varkensteelt. In 1999 voegde de groep aan zijn lastenboek het verbod toe om antibiotica preventief toe te dienen of te gebruiken om de groei te bevorderen. Een maatregel die in 2006 door de Europese Unie werd overgenomen. Ook vandaag aarzelt de groep niet om verder te gaan dan de wettelijke vereisten, bijvoorbeeld door de termijn tussen het einde van een behandeling en de slachting van het dier te verlengen, om zeker te zijn dat er geen significante hoeveelheden residu's achterblijven in het vlees van het dier, met controles ter ondersteuning.

Stefan Goethaert, directeur van Colruyt Group Fine Food, de productieafdeling van Colruyt Group: "We kunnen alleen maar blij zijn met dit rapport, dat aantoont dat onze leveranciers onze ambities inzake duurzaamheid volgen. De strijd tegen het overmatig gebruik van antibiotica is een zaak van volksgezondheid waarin we een rol te spelen hebben via ons lastenboek. We zullen nog inspanningen moeten leveren en verbeteringen aanbrengen, onder andere in de rapportering van gegevens. Maar we zijn op de goede weg.”

* AMCRA,voor Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals

** Classificatie van antibiotica

AMCRA heeft een kleurcode opgesteld, in functie van de impact van de substanties op de gezondheid van de mens. De gele producten zijn het minst nefast voor de volksgezondheid; de oranje producten mogen slechts toegediend worden na een diagnose, terwijl de rode producten slechts gebruikt zullen worden nadat er een laboratoriumonderzoek is gebeurd dat aantoont dat de gele en oranje substanties geen impact hebben op de bacteriën in kwestie.

 

Contact

Silja Decock
Persverantwoordelijke Colruyt Group
Tel.: +32 (0)473 92 45 10 of +32 (0)2 363 55 45
Email: silja.decock@colruytgroup.com

Persvragen?

Hanne Poppe - Silja Decock

Persverantwoordelijke
Press relations officer

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 92 45 10

Nathalie Roisin

Responsable presse

+32 (0)2 363 55 45

+32 (0)473 82 27 15

Buiten kantooruren

+32 (0)473 92 45 10

Stel je liever een vraag via email?

Contactformulier