Onze engagementen en partnerships

Samenwerken met (openbare) organisaties en bedrijven helpt ons om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. We nemen samen concrete engagementen voor mens en milieu, en als lid van verschillende netwerken wisselen we ook kennis en ervaringen uit met gelijkgestemden.

Onze engagementen

Samen met andere spelers in de retailsector vertalen we onze doelstellingen op het vlak van duurzaamheid in concrete engagementen.   

Green Deals

De Green Deals van de Vlaamse overheid bestaan uit vrijwillige overeenkomsten tussen (privé)partners en de Vlaamse overheid om samen groene projecten te starten, rond specifieke thema’s. Colruyt Group ondertekende de voorbije jaren al verschillende Green Deals met een duidelijke link met onze eigen activiteiten. 

Gedeelde mobiliteit
Met de focus op autodelen, carpoolen en fietsdelen wilde deze Green Deal gedeelde mobiliteit in een hogere versnelling brengen. We droegen ons steentje bij door het aanbod en de vraag naar deelmobiliteit bij onze medewerkers te stimuleren (onder meer via een carpoolplatform) en wisselden kennis en ervaringen uit met de andere ondertekenaars. 
Circulair aankopen
Tijdens de Green Deal ‘Circulair aankopen’ onderzochten diverse bedrijven en organisaties hoe ze energie- en materiaalkringlopen in de toeleveringsketen kunnen sluiten. De Green Deal resulteerde in totaal in meer dan 100 circulaire aankoopexperimenten, waarbij nieuwe tools en methodieken werden ontwikkeld. 
Bedrijven en biodiversiteit

Het doel van de Green Deal ‘Bedrijven en biodiversiteit’ is om de biodiversiteit op bedrijventerreinen te verhogen en het draagvlak ervoor te versterken. Een ambitie waar we ons volledig achter scharen, aangezien we zelf al jarenlang investeren in de 16,5 hectare groen rond onze winkels, distributiecentra en kantoren

Circulair bouwen

Met de Green Deal ‘Circulair bouwen’ engageren we ons om zoveel mogelijk materialen te hergebruiken of hoogwaardig te recycleren, om zo de afvalstromen te verminderen en minder primaire grondstoffen te verbruiken. Binnen deze Green Deal zijn we de voortrekker als het gaat om hoogwaardige recyclage van cellenbeton. 

Duurzame stedelijke logistiek
Via de Green Deal ‘Duurzame stedelijke logistiek’ engageren we ons om mee de uitstoot door goederentransport in onze steden te beperken en zo bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit. Met groenere vervoersmiddelen bijvoorbeeld, en door minder kilometers te rijden. 
Klimaatvriendelijke koeling
Met de Green Deal ‘Klimaatvriendelijke koeling’ gaan we verder op onze al ingeslagen weg: we blijven systematisch oude koelinstallaties die werken op F-gassen vervangen door duurzamere alternatieven met natuurlijke koeling. Een omschakeling waar we al sinds 2015 mee bezig zijn.
Eiwitshift op ons bord

De Green Deal ‘Eiwitshift op ons bord’ streeft tegen 2030 naar een verhouding van 60 % plantaardige en 40 % dierlijke eiwitproducten op ons bord. Bio-Planet, Okay, Colruyt Laagste Prijzen en Solucious engageren zich om deze transitie mee te ondersteunen, met toegankelijke informatie voor de consument en een breed, innovatief aanbod van plantaardige voeding

Anders verpakt
De Green Deal ‘Anders verpakt’ focust op het vermijden of hergebruiken van eenmalige verpakkingen. Naast kennisdelen en ervaringen uitwisselen, zijn ook concrete proefprojecten voorzien. Als retailer werken we via heel wat grote en kleine projecten aan duurzamere verpakkingen in onze winkelrekken.

Science Based Targets initiative

Het Science Based Targets initiative (SBTi) helpt bedrijven om hun klimaatambities te vertalen naar wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen om zo de afspraken van het Parijse klimaatakkoord te behalen: een maximale klimaatopwarming van 1,5 °C. In april 2023 valideerde het SBTi onze emissiereductiedoelstellingen.

Concreet scherpten we het ambitieniveau aan van onze CO₂-reductiedoelstellingen voor onze eigen activiteiten (scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas Protocol). Voor het eerst formuleerden we ook doelstellingen om de klimaatimpact te verminderen van de producten die we verkopen (scope 3), voornamelijk gericht op de klimaatplannen van onze leveranciers en de gebruiksfase van de elektronische apparaten en fossiele brandstoffen die we verkopen. Jaarlijks zullen we rapporteren over onze voortgang en onze doelstellingen waar nodig bijsturen en/of uitbreiden.

Sustainability Initiative Fruit and Vegetables

Colruyt Group maakt deel uit van het sectorinitiatief Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV), waarmee we samen met de andere ketenpartners actief bijdragen aan een duurzamere toeleveringsketen voor verse groenten en fruit. Op ecologisch én sociaal vlak.

Daarnaast zetten we voor dit initiatief stappen in onze due diligence-rapportering. Om sociale risico's en milieurisico’s te beoordelen in onze toeleveringsketen werken we in een pilootproject samen met Agriplace. Deze tool laat ons toe onze supply chain transparant te maken en voorziet een koppeling met een risicodatabase.

Samen met Delhaize en de Belgische divisies van Aldi, Lidl en Jumbo ondertekenden we een engagement om de arbeiders op bananenplantages een leefbaar loon te garanderen tegen 2027.

Beyond Chocolate

In 2018 ondertekenden we Beyond Chocolate. Dit sectorakkoord wil de levensomstandigheden van cacaoproducenten tegen 2030 verbeteren, onder andere door hen een leerbaar inkomen te garanderen. De cacaoboeren van ons ketenproject in Ivoorkust krijgen van ons al een living income-referentieprijs.

Green Consumption Pledge

Colruyt Group was in januari 2021 een van de eerste ondertekenaars van de Europese Green Consumption Pledge, waarbij enkele toonaangevende bedrijven zich vrijwillig engageerden om duurzamere consumptie- en productiepatronen te stimuleren. We engageerden ons concreet om onze eigen ecologische voetafdruk te verkleinen en om onze duurzaamheidsaanpak duidelijk te communiceren  naar consumenten en andere stakeholders. Op die manier bevorderen we de dialoog in de samenleving en creëren we een gemeenschappelijke basis voor verdere verduurzaming.  

EU Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices

Colruyt Group ondertekende in juli 2021 mee de Europese ‘Code of Conduct on Responsible Food Business and Marketing Practices'. Daarmee verbinden bedrijven binnen de retailsector en voedingsindustrie zich ertoe om hun prestaties en communicatie op vlak van duurzaamheid te verbeteren. Concreet engageren we ons om duurzamere consumptiepatronen te stimuleren en om de ecologische voetafdruk van voedingsproducten te verkleinen.

Een belangrijke realisatie in dit verband is de Eco-score die we in maart 2021 als eerste retailer in België introduceerden. Dankzij die keuzewijzer kennen klanten in één oogopslag de ecologische voetafdruk van een product en kunnen ze vlotter milieubewuste keuzes maken. 


Onze partnerships

Via partnerships met onder meer CIFAL Flanders, The Shift en &Wider wisselen we kennis en ervaringen uit met geëngageerde, gelijkgestemde partners. Om een duurzame samenwerking te garanderen, nemen we daarbij steeds onze negen samenwerkingsprincipes in acht.

CIFAL Flanders 

Colruyt Group is partnerorganisatie van het ‘SDG Learning Netwerk’ van CIFAL Flanders, het Vlaamse expertisecentrum voor de Sustainable Development Goals.

Door duurzaamheid te integreren in alle aspecten van ons ondernemerschap, dragen we actief bij aan de realisatie van deze 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Als ‘SDG Voice’ blijven we samen met andere gangmakers aan de kar trekken – in België en daarbuiten.

The Shift

The Shift is een netwerk van uiteenlopende Belgische organisaties en bedrijven, verenigd rond een gemeenschappelijk doel: samen actief streven naar een duurzamere economie en samenleving.

De Sustainable Development Goals vormen een gemeenschappelijk kader dat de leden verbindt, engageert en motiveert om actie te ondernemen. Ook bij Colruyt Group zien we bedrijven als grote motor van verandering. Via ons lidmaatschap bij The Shift treden we in contact met een breder netwerk van duurzaamheidsvoortrekkers en kunnen we samen tot actie overgaan. 

&Wider

Colruyt Group ziet duurzaamheid als een proces van continue verbetering. We vragen al onze leveranciers om onze Code of Conduct te honoreren en voor risicolanden vragen we naar een social audit (Amfori BSCI).

In de zoektocht naar manieren om de risico's in onze supply chains beter in kaart te brengen, startten we in 2023 een pilootproject op rond direct worker reporting, samen met onze partner &Wider. In samenwerking met onze fruitleveranciers uit Zuid-Afrika, zetten we een directe bevraging op bij werknemers over hun werkomstandigheden. Via direct worker reporting willen we een beter zicht krijgen op hun ervaringen in onze waardeketens en pistes voor verbetering identificeren. We trekken ook lessen om ons due diligence-systeem te verfijnen.

 

 

Logo &Wider

Hoe wij samenwerken met onze businesspartners

Bij onze samenwerking met andere bedrijven houden we steeds vast aan onze negen samenwerkingsprincipes. Zo bouwen we aan een langetermijnrelatie en gaan we voor een win-win-win: voor onze klanten, partners en onszelf. Onze principes sluiten aan bij de waarden van onze groep en geven vorm aan hoe we samen vandaag en in de toekomst een positief verschil willen maken.