CO2-uitstoot verminderen: hoe pakken we dat aan?

Met onze doelstellingen voor minder CO2-uitstoot dragen we bij aan het klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximum 1,5 °C. We zijn trots op wat we al hebben bereikt, en blijven ons inzetten om samen een positief verschil te maken. Ontdek de essentie van ons CO2-reductieplan: van analyseren en reduceren tot capteren.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 25/07/2023

1. CO2-uitstoot analyseren

Elke dag werken we eraan om onze impact op de klimaatverandering zo klein mogelijk te houden, steeds met oog voor resultaat op lange termijn. Om dat te verwezenlijken, is het belangrijk om een goed zicht te hebben op zowel onze uitstoot als onze aanpak.

Onze uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2, methaan en lachgas) monitoren we volgens de drie scopes van het internationaal erkende Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Fase 1: ANALYSEREN - onze CO2-uitstoot in kaart brengen Monitoren van de CO2-uitstoot en formuleren van concrete doelstellingen
Scope 1

De directe uitstoot veroorzaakt door onze eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.

Scope 2

De indirecte uitstoot die vrijkomt bij het opwekken van de energie die we aankopen.

Scope 3

De indirecte uitstoot – gelinkt aan onze activiteiten – die plaatsvindt in de waardeketen, zowel bij onze leveranciers als klanten.

In 2008 maakte Colruyt Group voor het eerst een CO2-balans op. In de periode 2011-2015 werden vervolgens de CO2-reductieprojecten opgestart. Aanvankelijk lag de focus op het vergroenen van onze elektriciteit en het verminderen van de uitstoot van koeling en mobiliteit, later kwam daar ook verwarming bij. 

Daarbij houden we vast aan onze basisprincipes:
• Uitstoot vermijden
• Uitstoot verminderen
Oplossingen zoeken met de kleinste impact op de klimaatverandering

icon_clouds.png
83.938 ton CO2eq

uitstoot in scope 1 en 2 door Colruyt Group in 2022

2. CO2-uitstoot reduceren

Dankzij de projecten en initiatieven van ons reductieprogramma konden we al heel mooie resultaten voorleggen. Tussen 2008 en 2020 verminderden we onze directe broeikasgasuitstoot met meer dan 40 %, in verhouding met onze omzet (scope 1 en 2). Om onze inspanningen op een geloofwaardige manier verder te zetten, formuleerden we nieuwe ambitieuze doelstellingen die zijn goedgekeurd door het Science Based Targets initiative (SBTi). Deze validatie bevestigt dat onze ambities bijdragen aan het klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximum 1,5 °C.

Fase 2: REDUCEREN - onze CO2-uitstoot verminderen Realiseren van projecten om de directe CO2-uitstoot te verminderen
  • Tegen 2030 stoten we 42 % minder directe broeikasgassen uit (in absolute waarden) tegenover 2021.
  • Tegen 2027 heeft 77 % van onze leveranciers (volgens aankoopcijfer) wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen.
  • Tegen 2030 stoten de producten die we verkopen (elektro en fossiele brandstoffen), 42 % minder broeikasgassen uit tijdens het gebruik ervan tegenover 2021.

Evolutie en prognose van onze uitstoot in scope 1 en 2

Doelstelling 2030: -42 % directe broeikasgasuitstoot
Ton CO2-eq (gemeten)
Ton CO2-eq (prognose)

Data vóór 2021 wordt niet meer herrekend bij organisatiewijzigingen. 2021 is het basisjaar voor onze reductiedoelstellingen.

Emissies verminderen binnen onze eigen werking en activiteiten: scope 1 en 2

Koeling

Sinds 2017 schakelen onze voedingswinkels om naar koelsystemen met natuurlijke koelmiddelen zoals propaan. Die hebben minder impact op de klimaatopwarming dan de klassieke variant. De omschakeling zal in 2030 voltooid zijn en een sterke uitstootreductie met zich meebrengen.

Voor gekoeld transport werken Colruyt, Bio-Planet en Okay met klimaatvriendelijke liquid ice containers, zowel voor verse producten als diepvriesproducten. Ook bij Collect&Go maken we dankzij onze nieuw ontwikkelde koelbox steeds minder gebruik van traditionele CO2-koelkarren.

Koelsystemen met natuurlijke koelmiddelen stoten 90 % minder broeikasgassen uit dan die met synthetische.
Tegen 2030 zal 90 % van onze winkels een lage-energiewinkel zijn.

Verwarming

Heel wat voedingswinkels maken nu al gebruik van warmterecuperatie. De restwarmte van de koeling dient als verwarming en vaak wordt zelfs de stap gezet naar een fossiele-brandstofvrije winkel. Ook met warmtepompen zal de uitstoot door verwarming nog verder afnemen.

Transport

We gaan voluit voor een schonere logistiek met trekkers, bakwagens en bestelwagens die rijden op alternatieve brandstoffen. Ook onze bedrijfswagens rijden steeds vaker op groenere brandstoffen zoals CNG, elektriciteit en waterstof. Daarom investeren we in de nodige infrastructuur zoals laadpalen op de verschillende sites.

 Onze bedrijfswagens rijden steeds vaker op groenere brandstoffen

Emissies verminderen in de waardeketen: scope 3

Samen met onze leveranciers zetten we ons in om de klimaatimpact van de producten in onze winkels te verminderen. En met de Eco-score helpen we onze klanten te kiezen voor producten met een kleinere impact op de klimaatverandering.

We maken ook bewuste keuzes met het oog op emissiereductie bij onder meer de bouw(materialen) van onze gebouwen en het transport van leveranciers, klanten en medewerkers. Enkele voorbeelden:

  • Winkelgevels bouwen met een volledig herbruikbaar kliksysteem
  • Vrachtwagenritten besparen dankzij binnenvaart in België
  • Steeds meer elektrische laadpalen op onze winkelparkings
  • Miljoenen wagenkilometers besparen door naar het werk te fietsen of te carpoolen
Gevel met kliksysteem Met een systeem als ClickBrick kunnen we muren eenvoudig (elders) opnieuw opbouwen.

3. CO2 uit de lucht halen

Naast het verminderen van onze uitstoot zullen we nu ook het equivalent van onze resterende uitstoot uit de atmosfeer verwijderen via bosaanplant. Door de combinatie van verdere uitstootvermindering en het opvangen van de resterende uitstoot wil onze groep een netto-nul uitstoot bereiken vanaf 2030 binnen scope 1 en 2 van het GHG Protocol.

Fase 3: CAPTEREN - bomen planten om CO2 uit de lucht te halen 12 miljoen bomen planten om het equivalent van de resterende CO2⎼uitstoot uit de atmosfeer te halen
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap