Een schonere atmosfeer met minder broeikasgassen

Door menselijke activiteiten zijn er steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer. Die houden de warmte van de zon vast, met de opwarming van de aarde en klimaatverandering als gevolg. Om dit versterkt broeikaseffect en de luchtvervuiling tegen te gaan, moet de wereldwijde CO₂-uitstoot naar beneden.

Wat wij precies onder atmosfeer verstaan, lees je in onze definities.

Hoe wil Colruyt Group de klimaatverandering tegengaan?

1. Directe uitstoot van broeikasgassen verminderen

Al tientallen jaren zetten we ons in voor de preventie en reductie van de broeikasgassen uit onze eigen activiteiten (scope 1 en 2 van het GHG Protocol). We hebben al onze activiteiten onder de loep genomen en vier domeinen bepaald waarop we de meeste CO₂-uitstoot en bijgevolg klimaatimpact hebben. En waarop we dus het hardst inzetten om deze te verlagen. Onze grootste CO₂-hotspots zijn:

We investeren voortdurend in innovatieve oplossingen om op elk van deze vier vlakken onze directe CO2 uitstoot van broeikasgassen te vermijden en te verminderen.

2. Indirecte uitstoot van broeikasgassen verminderen

Onze activiteiten brengen ook indirecte broeikasgasemissies met zich mee (scope 3 van het GHG Protocol). Zo hebben de producten in onze rekken en de materialen die we gebruiken, een indirecte impact op het klimaat. Aan de hand van LCA-analyses (life cycle assessments) bekijken we de volledige levenscyclus van deze producten en materialen: van grondstof tot productie, verpakking, transport, gebruik, afvalverwerking, recyclage … De factoren met de grootste impact op de klimaatverandering pakken we het eerst aan, in nauwe samenwerking met onze leveranciers.

Ook op het vlak van mobiliteit creëren we indirecte CO2-uitstoot: de verplaatsingen van onze klanten naar onze winkels, het woon-werkverkeer van onze medewerkers en het goederentransport dat we niet zelf organiseren. Dit vervoer willen we eveneens verduurzamen.

3. Broeikasgassen capteren

De CO2 die we toch nog uitstoten (binnen scope 1 en 2 van het GHG Protocol), capteren we opnieuw door een groot bos aan te planten. Bomen onttrekken namelijk CO2 uit de lucht door ze op te slaan in hun biomassa en zijn daarom een van de meest efficiënte oplossingen tegen de klimaatverandering. Daarnaast doen we piloten met carbon farming.

Hoe doet Colruyt Group aan klimaatadaptatie?

De klimaatverandering zal ook gevolgen met zich meebrengen, waarop we ons moeten voorbereiden. We zetten al een tijd in op het mitigeren van de effectieve en potentiële gevolgen in de buurt van onze activiteiten, voornamelijk hittegolven, waterschaarste en wateroverlast. Dankzij scenarioanalyses gaan we gericht aan de slag met onder andere waterbeheer, klimaatbewust bouwen en weerbare koelsystemen. In deze pdf kom je meer te weten over ons assessment van fysieke klimaatrisico's en de scenarioanalyses.

Onze doelstellingen en initiatieven

Directe broeikasgassen


Tegen 2030 stoten we 42 % minder directe broeikasgassen uit (in absolute waarden) tegenover 2021.
 

Status 2022

7,9%
Doelstelling 2030

Indirecte broeikasgassen: leveranciers

Tegen 2027 heeft 77 % van onze leveranciers (volgens aankoopcijfer) wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen.
 

Status 2022

28,5%
Doelstelling 2027

Indirecte broeikasgassen: consumenten

Tegen 2030 stoten de producten die we verkopen (elektro en fossiele brandstoffen), 42 % minder broeikasgassen uit tijdens het gebruik ervan tegenover 2021.

Status 2022

2,57%
Doelstelling 2030

CO₂-captatie door bomen

Tegen 2030 bereiken we een netto-nul emissie binnen scope 1 en 2 van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol, via het aanplanten van een bos in de Democratische Republiek Congo.