Investeren in groene energie

Bij Colruyt Group investeren we volop in groene energie. We verbruiken enkel elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen zoals wind en zon, waardoor we heel wat broeikasgasuitstoot vermijden. Bovendien wekken we onze groene stroom volledig zelf op, met eigen installaties en via participaties in diverse energiebedrijven.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 19/01/2023

Wat is groene energie?

Groene energie is energie die afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, water of zon. Deze energiebronnen zijn oneindig voorradig en bij het opwekken van deze energie komt amper luchtvervuiling of CO2 vrij. Kiezen voor groene energie is dus een goede manier om actief de klimaatopwarming tegen te gaan en om zorgzaam om te springen met het milieu.

Sinds 2010: groene stroom

Alle sites en activiteiten van Colruyt Group in België, Luxemburg, Frankrijk en Hongkong draaien 100 % op groene stroom. Voor België is dat trouwens al het geval sinds 2010. Meer nog: de groene stroom die we verbruiken is bovendien 100 % zelf opgewekt. Enerzijds produceren we elektriciteit met zonne-installaties en windturbines op onze winkelsites en logistieke sites. Anderzijds kopen we stroom aan van offshore windmolenparken waarvan Colruyt Group mede-eigenaar is. Door verder te investeren in groene energie streven we ernaar dat tegen 2030 minstens 60 % van al onze verbruikte energie afkomstig is uit hernieuwbare bronnen.

Windenergie opwekken met behulp van de windmolen op de logistieke site Dassenveld. We produceren elektriciteit met zonne-installaties en windturbines op onze winkel- en logistieke sites.
icon-energy.png
100 %

elektriciteitsverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen in 2021

icon-energy.png
44,4 %

energieverbruik afkomstig uit hernieuwbare bronnen in 2021

Lokaal geproduceerde groene stroom

Op heel wat van onze sites wekken we zelf elektriciteit op, bijvoorbeeld met zonnepanelen op de winkels of windturbines naast logistieke centra. Deze stroom wordt (grotendeels) rechtstreeks ter plaatse verbruikt. Eventuele overschotten zetten we op het openbaar net, in ruil waarvoor we Garanties van Oorsprong krijgen. De lokaal geproduceerde stroom dekt op jaarbasis ongeveer de helft van onze totale stroombehoefte.

Zonnepanelen monteren op het dak van onze winkel Stroom opgewekt met zonnepanelen op onze winkels en logistieke sites wordt ter plaatse verbruikt.

Groene stroom met Garanties van Oorsprong (GVO’s)

De andere helft van onze stroombehoefte dekken we met offshore geproduceerde groene stroom, mét Garanties van Oorsprong, kortweg GVO's. Die certificaten bewijzen dat de energie effectief is opgewekt uit hernieuwbare bronnen. We kopen ze aan bij het Belgische offshore windpark Nobelwind, waarvan we mede-eigenaar zijn via onze participatie in de energieholding Virya Energy. Zo bekeken draait de groep volledig op zelf opgewekte groene stroom.

Als aandeelhouder van Virya Energy participeren we in nog andere windmolenparken op zee. Samen produceren die voor rekening van Colruyt Group gemiddeld tot vier keer meer groene stroom dan wij zelf verbruiken.

Windenergie opwekken door windmolenparken op zee Als aandeelhouder van Virya Energy participeren we in diverse windmolenparken op zee.

Naar ‘groenere’ groene stroom

De CO₂-uitstoot van elektriciteitsproductie via zonnepanelen en windturbines is quasi nihil. Toch engageren we ons om nog meer vooruitgang te boeken in het koofstofvrij maken van productie, transport, bouw en recyclage van windturbines en zonnepanelen. Alsnog blijft de vermeden CO₂-uitstoot van die installaties vele malen groter dan de uitstoot die gepaard gaat met de productie en installatie ervan. 

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap