Inkoop eigen aandelen

Op deze pagina vind je informatie over de inkoop van eigen aandelen, overeenkomstig circulaire FSMA_2019_26.

1. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen

Sinds meerdere jaren verleent de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders machtiging aan de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV om eigen aandelen te verwerven.
De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 10 oktober 2019 heeft beslist deze machtiging aan de Raad van Bestuur te hernieuwen voor een periode van 5 jaar.

De Raad van Bestuur heeft reeds meerdere malen gebruik gemaakt van de haar verleende machtiging door het verwerven van eigen aandelen van de vennootschap op de beurs via financiële instellingen. De Raad van Bestuur machtigt de Voorzitter en de CFO van de vennootschap binnen welke uitvoeringsmodaliteiten de eigen aandelen kunnen worden ingekocht.

De verwervingen van aandelen gebeuren overeenkomstig artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen alsook overeenkomstig de artikelen 8:3 en 8:4 van het koninklijk besluit van 29 april 2019.

De aankoopgrens tot maximum 20 % van het totaal aantal uitgegeven aandelen werd opgeheven. De maximumdrempel wordt voortaan enkel bepaald door het bedrag van de voor uitkering beschikbare middelen. De machtiging door de Algemene Vergadering dient te worden goedgekeurd met 75 % van de stemmen.

Overeenkomstig artikel 7:217 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen zijn de stemrechten verbonden aan de eigen aandelen of deelbewijzen, die de vennootschap of de dochterondernemingen bezitten, geschorst.

2. Rapporteringsplicht

Overeenkomstig artikel 8:4 van het koninklijk besluit van 29 april 2019, wordt de informatie over uitgevoerde inkoopverrichtingen uiterlijk op de zevende beursdag volgend op de datum van de verrichting meegedeeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en tegelijk door de vennootschap openbaar gemaakt via een persbericht op onze Colruyt Group website.